Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ е проект на Националната пациентска организация, финансиран от Фонд Активни граждани по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цели: Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно ниво проектът ще се съсредотоци в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Монтана, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области ще бъде идентифициран местен координатор по застъпничество, който ще сформира гражданска група и ще координира изпълнението на местна застъпническа карта, която да доведе до пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. Координаторите ще получат обучение и подкрепа, ще работят в мрежа и ще обменят опит помежду си. Очаквани резултати: На национално ниво проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – платформа за комуникация и дебат. Интерактивната платформата ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще бъде насочена към широката общественост и достъпна за всички граждани. Тя ще разполага с регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област. Местните и национални дейности на проекта ще бъдат подпомогнати чрез създаването на коалиция за реформи в здравната политика и провеждането на национално проучване за икономическа ефективност на здравеопазването. Чрез изпълнението на местните застъпнически карти и проведената чрез платформата комуникация, проектът ще генерира законодателни предложения за национални и местни нормативни промени. Сайт на проекта: www.active.npo.bg
Проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е да подобри гражданските компетенции на мрежата на НПО от пациентски организации и да развие уменията им за диалог и комуникация, за застъпничество и работа по случай на бежанци от Украйна чрез мобилизирането на наличните местни и национални ресурси.