В община Видин са подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места на територията на района. Инициативата е и част от заложената и подготвена дейност в Регионалната застъпническа карта на област Видин, изработена по проекта „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България. В тези кабинети за социално-здравни услуги ежеседмично ще  присъстват социален и здравен работник, които да предоставят информация и при необходимост прегледи на населението в тези региони от област Видин.

Целта на тези кабинети за социално-здравни консултации е хората да имат достъп до информация от социалната сфера и, която да им дава възможност да се възползват от предоставените социални услуги. Резултатът е подобряване здравното състояние на населението чрез провеждане на активни ефективни и ефикасни промотивни, профилактични, лечебни и рехабилитационни дейности с акцент към хроничните неинфекциозни заболявания

Строително-ремонтните работи на кабинетите, които са обособени в почти всички населени места, са завършени успешно, съобщават от общинската администрация във Видин. Средствата за тази цел са предвидени в капиталовата програма на Община Видин за изминалата 2022 г. Помещенията вече са обезпечени и с необходимото обзавеждане.

В кабинетите експерти и медицински специалисти от община Видин ще оказват подкрепа на нуждаещите се. Тези, които желаят да кандидатстват за различни социални услуги, предлагани от Общинското предприятие „Социални дейности“, ще имат възможност да бъдат консултирани на място. Хората от уязвими групи по-лесно ще могат да получават енергийни помощи, безплатна храна, да им бъде осигурен личен или социален асистент и др., посочват от Общината.

Фелдшери от звено „Детско и училищно здравеопазване“ ще консултират и извършват манипулации като мерене на кръвно налягане и кръвна захар, поставяне на инжекции по лекарско предписание и др.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.