Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Темата за неравенствата в здравеопазването започва да намира все по-широк отзвук, като се приема като приоритетна дори на ниво Европейски парламент . Свидетелство за това е решението на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент да гласува свое становище по т. нар. „Европейски семестър”, в което да бъде записано, че страните членки трябва да поемат конкретни ангажименти, за да осигурят достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги.

В първоначалния си вариант текстът на становището не засяга сферата на здравеопазването, въпреки че тя е важна част от Европейския семестър като сектор, от който пряко зависи качеството на живот на гражданите и постигането на икономически растеж. Още повече, че предоставянето на медицински услуги в отделните страни членки, е свързано с различни проблеми при достъпа на пациентите до адекватни диагностика, лечение, медицинска апаратура, болнична инфраструктура и профилактика.

Представителите в Европейския парламент подкрепиха призива на д -р Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент , да се разработят надеждни методи за измерване на специфичните за страните членки проблеми в достъпа до качествено здравеопазване. Според д-р Ковачев „ Не можем да премахнем пречките пред пациентите преди да знаем в какво точно се изразяват те във всяка една отстраните членки“.

Темата за неравенствата ще бъде застъпена и в рамките на днешното изслушване на новия комисар по въпросите за здравеопазването и безопасността на храните в ЕС г-н Витенис Андреюкайтис, като д-р Ковачев се е ангажирал да постави пред него въпроси, свързани с действията на Комисията за справяне с неравенствата в здравеопазването с фокус върху превенция на заболяванията; включването на гражданското общество в политическия процес, както и мерките, с които Комисията ще гарантира прилагането на европейските политики на местно ниво.

Проблемът за неравенствата в здравеопазването беше подет от Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум след провелата се Първа конференция, посветена на неравенствата в София през 2012 г. Още там беше поставен въпросът за необходимостта к ачествените и адекватни здравни услуги да бъдат достъпни за всеки пациент, който има нужда от здравни грижи. Бяхапредставени доказателства за качествените разлики в предлаганите здравни грижи в ЕС, които са в ущърб на общественоста, като в същото време увеличават личните разходи на гражданите и понижават качеството на живота на пациентите.

От тогава се пристъпва към реализиране на е вропейското партньорство за равен достъп до качествени здравни услуги, което обединява всички заинтересовани страни – пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и институциите на ЕС. В момента тече процедура по регистриране на европейска организация, обединяваща заинтересованите страни, чиято основна цел е да проучи неравенствата в здравеопазването и да разработи модели за подобряване на здравните системи с оглед социалните и икономически нужди на Европа.