Докладът „КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ е изготвен от Института за пазарна икономика в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Докладът представя актуален преглед на финансирането на здравната система в България, на ресурсите, с които тя разполага, включително на регионално ниво, и прави кратка оценка на достъпа до здравни грижи и ефективността на здравеопазването.

Българската здравна система е разгледана и в контекста на системите на други европейски държави и техните резултати.

Ефективността на системата е оценена от гледна точка на пациента – нейният основен потребител. Използвани са различни източници на информация – регионалните профили на ИПИ , НСИ, Евростат и други.


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ДОКЛАДА ОТ ТУК


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд "Активни граждани" - България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд "Активни граждани" - България.