Националната пациентска организация издаде методическо пособие, което може да се ползва от граждански организации, пациентски застъпници, представители на общините, както и държавните институции, в което подробно се описват правните аспекти на статута на бежанците от Украйна, както и възможностите, които предоставя българската здравна система за подкрепа на придобилите статут на закрила.

Документът също предоставя насоки и разяснява различните видове статути, както и правата, които могат да се ползват от тях по отношение на достъпа до здравни грижи и може да се ползва при работа с бежанци и мигранти и от други страни, различни от Украйна.

Автор на материала е Мартин Грънчаров, правен съветник на Националната пациентска организация.

Материалът се разпространява безплатно и е достъпен на страницата на НПО в секцията „Актуално“.

СВАЛИ ПУБЛИКАЦИЯТА


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.