Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в която пациентите са информирани, овластени и имат възможност да участват активно във всички дейности, касаещи техните живот и здраве.

Разбирането на новата роля на пациента в дигиталната ера на здравеопазването е от съществено значение, тъй като активното участие на пациентите може да доведе до по-добри резултати за здравето, по-добро управление на хронични заболявания и по-голямо удовлетворение от грижите, които получават. Новата реалност носи предизвикателства и за здравните организации, и медицинските професионалисти, които трябва да се адаптират към новите технологии и да подкрепят активното участие на пациентите.

Настоящият доклад е да докаже, че дигитализацията променя ролята на пациента от пасивен приемник в активен участник в здравеопазването.

В доклада се разглежда важността на достъпа до информация, развитието на електронните комуникационни канали и инструменти за участие на пациентите в процеса на вземане на решения. Също така, в доклада се разглеждат ползите и предизвикателствата, свързани с дигитализацията в здравеопазването, както и етичните и правните въпроси, които възникват.


ДОКЛАД "МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ПАЦИЕНТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 59 398,49 лв., от които 50 488,72 лв. европейско финансиране и 8 909,70 лв. национално съфинансиране.

euopdu