Национална пациентска организация настоява за запазване на постигнатите до момента резултати в лечението на пациентите с онкологични заболявания

Във връзка с излезли публикации в медийното пространство, Национална пациентска организиция изразява силната си тревога относно налагането на рестрикции при лечението на пациенти с онкологични заболявания в България.

Във връзка с излезли публикации в медийното пространство, Национална пациентска организиция изразява силната си тревога относно налагането на рестрикции при лечението на пациенти с онкологични заболявания в България. Силно обезпокоени сме от факта, че в публичното пространство се лансират идеи, които биха ограничили достъпа до лечение и иновативни терапии на пациентите с онкологични заболявания и налагат рестрикции, които биха застрашили живота им.

Национална пациентска организация не подкрепя идеята за създаване на отделен фонд към МЗ и допълнителни комисии, свързани с лечението на пациенти със скъпоструващи противоракови медикаменти. Считаме, че това няма да улесни, а напротив – ще затрудни достъпа на пациентите до лечение, ще доведе до създаване на списъци на чакащите, ще прекъсне терапията на пациентите поради недостиг на лекарства и съответно ще застраши живота им.

Припомняме, че след отпадането на Наредба 34 и преминаването на част от лекарствата от МЗ към НЗОК, достъпът до онкомедикаменти значително се подобри. Вследствие на тази стъпка много пациенти получиха по-качествено лечение в по-кратки срокове, което е от решаващо значение при онкологичните заболявания.

Национална пациентска организация смята, че е необходимо да има съблюдаване на целесъобразното разходване на средствата на системата, но е твърдо против налагането на рестрикции и нарушаване на постигнатите до момента резултати. Създаването на фонд, който не разполага с достатъчно средства за покриване на нуждите на онкоболните, както и на лаборатории, в които да се взема решение за пристъпване към лечение със скъпи лекарства, при всички положения ще постави пациентите в безизходно положение и със сигурност ще ограничи достъпа им до лечение. Това ще създаде предпоставки за връщане към ситуацията, в която много пациенти бяха изправени пред невъзможност да получат животоспосяваща терапия и бяха принудени да отправят основателни искания към институциите.

Ето защо Национална пациентска организация категорично се обявява против налагането на каквито и да било рестрикции и съответно появата на дискриминационни практики по отношение на лечението на онкоболните пациенти. Призоваваме към запазване на постигнатите резултати до момента и търсенето на други начини за съблюдаване на целесъобразното разходване на средствата.