Национално представителните организации получиха поредния отказ за държавно финансиране

Наредбата за национална представителност на организациите за защита правата на пациентите поставя високи изисквания и критерии за национална представителност, но нито Министерството на финансите, нито Министерството на здравеопазването желаят да се ангажират с финансово обезпечаване на администрирането и функционирането на пациентските организации.

Наредбата за национална представителност на организациите за защита правата на пациентите поставя високи изисквания и критерии за национална представителност, но нито Министерството на финансите, нито Министерството на здравеопазването желаят да се ангажират с финансово обезпечаване на администрирането и функционирането на пациентските организации. Те изискват „организациите да са работещи, с капацитет и възможности да посрещнат нуждите на пациентите от цялата страна; да са налични работещи областни структури във всички региони, за да се гарантира достъпът на всички пациенти; да има по-широка представителност на пациенти и пациентски организации от различни заболявания, да има солиден опит в защита правата на пациентите”, но изисквания без държавна субсидия не могат да се изпълнят в условия на икономическа криза и неефективни управленски политики в здравната система.

Национална пациентска организация настоява министърът на здравеопазването да упражни законодателна инициатива за промяна в Закона за здравето, с която Министерството на финансите да гарантира с държавния бюджет за 2014 г. субсидия за национално представителните пациентски организации.

След като законът е дал право на здравния министър да се произнася кои организации са национално представителни, нека да има и задължението да упражни и другото си право – да поиска финансово обезпечаване на определените от него национално представителни организации, коментира председателят на НПО Станимир Хасърджиев.