Национално представителните организации питат къде се харчат 10 милиона лева годишно от държавния бюджет

Национално представителните организации за защита правата на пациентите в България искат публичен отчет за изразходването на над 10 милиона лева годишно от Държавния бюджет.

В Приложение № 4 от Проектозакона за държавния бюджет за 2012 г. – „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел”, са заложени 10 460 000 лева за общо 28 конкретни юридически лица с нестопанска цел. Там не е включена нито една от национално представителните организации, въпреки че те са признати с чл. 86б от Закона за здравето.

Не са ясни принципите, по които се кандидатства за финансиране от Приложение № 4, няма и официално оповестени критерии и изисквания, които трябва да бъдат спазени, за получаването на годишна субсидия.

За да получи една организация статута на национално представителна, е необходимо тя да изпълни множество законови изисквания, да поддържа свои представителства в 28 областни града на България, канали, чрез които пациентите да получават необходимата им информация, както и експертен състав в различни области, който да може бързо и адекватно да реагира на нуждите на пациентите.

Национално представителните организации винаги са оказвали сериозна подкрепа на различни кампании на здравните институции. Техни представители са включени в множество работни групи на различни законопроекти. Така например един от деветте членове на Надзорния съвет към НЗОК, който разпределя годишния бюджет на Касата (в размер на 2,633 млрд. лв.) е представител на една от национално представителните организации.

За извършването на дейностите на национално представителните организации е важно да се осигури финансиране, което да гарантира независимостта им от търговски интереси, като най-удачният начин за това е финансирането от Държавния бюджет.

Ето защо национално представителните организации за защита правата на пациентите настояват за:

  • Включване в Приложение № 4 от Държавния бюджет за 2012 г.
  • Публично да бъдат изнесени доклади за извършената дейност през изминалите години на организациите, които са били включени в Приложение № 4
  • Да се въведат механизми, чрез които ще се гарантира публичността и прозрачността на изразходваните средства, отпускани от Държавния бюджет

Включването на национално представителните организации за защита правата на пациентите в Приложение № 4 ще гарантира пълноценната защита на интересите на пациентите, запазването на независимостта на организациите от търговски интереси, спазването на етичните изисквания при изпълнение на задълженията и увеличаването на работния и експертния им капацитет.

Национално представителните организации за защита правата на пациентите в България вече сезираха по въпроса за държавното си финансиране Министрество на здравеопазването, Министерство на финансите, Комисия по здравеопазването към НС и Комисията по бюджет и финанси кам НС.

На 10 ноември 2011 г., по време на разглеждането на Проектобюджета за 2012 г. от Комисия по здравеопазването, Комисия по бюджет и финанси и Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, в подкрепа на отпускането на субсидия от Държавния бюджет за национално представителните организации се изказа и Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.

Национално представителните организации изразяват надежда, че високата им обществена ангажираност в полза на пациентите ще бъде оценена и ще бъдат взети мерки за гарантирането на тяхната независимост.