Проучването е реализирано в рамките на проект „Пациентският отговор срещу COVID-19“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Въпреки пандемията причинена от COVID-19, необходимостта от здравни грижи касае много други здравословни проблеми. 34% от анкетираните в проучването са посочили, че са имали необходимост от здравни грижи в условията на пандемията, които не са свързани със заболяване от COVID-19. Хората на възраст над 60 години в най-големи дялове са имали необходимост от здравна грижа извън коронавируса.

С нарастване на възрастта, нараства и делът на посочилите, че необходимите им здравни грижи не са свързани със заболяване от ко-ронавирус. 9% са имали нужда от здравна грижа свързана със заболяване от COVID-19. Най-висок дял посочили нужда от здравна грижа свързана с COVID-19 са българите на възраст 40-49 г. и 50-59 г. – 14%.

С подробните резултати от Националното представително проучване за ефектите от COVID-19 върху пациентите по отношение на достъпа до здравни грижи може да се запознаете ТУК.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани“-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Националната пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Вижте повече на www.Activecitizensfund.Bg.