НОВО: Ако НПО-то е вписано в Търговския регистър със своя представляващ, не се налага вписване на действителния му собственик

Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари . С цел да намали административната тежест за ЮЛНЦ (така както е за фирмите) във връзка с вписването на лицата, които се считат за техни действителни собственици, Българският център за нестопанско право подготви и представи пред работната група, сформирана между първо и второ четене на измененията в закона, предложение за промени, което беше подкрепено и официално внесено от народните представители.

Предложението е ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, да не се заявяват отделно за вписване. Конкретно се предлага създаването на нова ал. 6 на чл. 63 от ЗМИП със следния текст:

Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби данните за тях се заявяват за вписване.

За да направи тази преценка, ЮЛНЦ най-напред трябва да определи кои са  лицата, които се явяват негови действителни собственици – съобразно дефиницията в §2 от ПРЗ на ЗМИП и съобразно публикуваните от ДАНС указания за определяне на действителен собственик от ЮЛНЦ. Така например, ако физическото лице, което ЮЛНЦ прецени, че се явява като негов действителен собственик, е представляващият организацията, ЮЛНЦ няма да е задължено да заявява отново данните му за вписване в регистъра.

Очаква се предложените изменения да бъдат обнародвани в Държавен вестник в следващите дни. Срокът за обявяване на действителните собственици е 31 май – за ЮЛНЦ, които са пререгистрирани до 31 януари 2019 г. След обнародването на измененията в Държавен вестник ще стане ясно откога ще влязат в сила, т.е. откога ще отпадне задължението на ЮЛНЦ за заявяване на физическите лица, които се считат за техни действителни собственици, ако тези лица вече са вписани на друго основание в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Съответно, очаква се и публикуване на редакция в указанията на ДАНС, които да отразят направените промени.