НПО излъчи свой представител в Етичната комисия за клинични проучвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

НПО излъчи заместник-председателя на Управителния си съвет Виктор Паскалев за представител на организацията в Етичната комисия за клинични проучвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Комисията се създава към министъра на здравеопазването, а съставът ѝ се определя с негова заповед и включва редовни и резервни членове.

Резервните членове участват в заседанията на комисията и имат право на глас при отсъствието на редовните членове. Комисията се състои от 7 до 12 редовни членове, включително председател и заместник-председател, които имат квалификация и опит да разгледат и оценят научните, медицинските и етичните аспекти на предложеното клинично изпитване.