Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Ограничителните мерки срещу разпространението на вируса предизвикаха последствия в различни сфери от обществения живот. Възникнаха нови приоритети и предизвикателства в здравната система. Наред с повишеното натоварване, свързано с овладяване на COVID-кризата, здравната система трябваше да продължи да предоставя грижи във всички други области на здравеопазването. Един от важните въпроси е доколко здравната система успява да осигури необходимата грижа на всички пациенти при съблюдаване на противоепидемичните мерки. Доколко фокусът върху COVID-19 измести други здравни приоритети и как това се отрази на грижата за хората с хронични заболявания?

В търсене на отговори Национална пациентска организация (НПО) инициира проучване "Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19" посредством своите структури сред пациентите с хронични заболявания и други заинтересовани страни в няколко области в страната. Проучването е част от изпълнението на проект „Пациентският отговор срещу COVID-19“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

С подробните резултати от проучването "Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19" може да се запознаете ТУК.


Проучването „Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19“ е реализирано от екип в състав: Александър Миланов, Анна Любенова, Гинка Илиева, Зорница Тоткова, доц. Иванка Желева, Катерина Хаджиева, Кристина Йорданова, д-р Стефан Стефанов, Цветелина Милославова

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани“-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Националната пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Вижте повече на www.Activecitizensfund.Bg.