В писмо до здравния министър и Надзорния съвет на НЗОК относно включването на заплащането от НЗОК на нова група медицински изделия в извънболничната медицинска помощ - тези за кислородотерапия в домашни условия, НПО посочва следното:

Националната пациентска организация се обръща с молба за предприемане на действия, съгласно правомощията и компетенциите на институциите за включване на заплащането от НЗОК на нова група медицински изделия в извънболничната медицинска помощ, а именно кислородотерапията в домашни условия за пациенти с редки белодробни заболявания.

Мотивите за това предложение са следните:

  1. Още в началото на 80-те години на миналия век проучвания доказват, че при пациенти, използващи терапия с кислород за повече от 15 часа в денонощието, се наблюдава понижаване на смъртността, в сравнение с пациентите без кислородотерапия. Последващи проучвания показват ползите от кислородотерапията, свързани с редуциране на пулмоналното налягане, подобряване на когнитивните функции, физическата активност, намаляване броя на екзцербациите. От друга страна лечението на хипоксемията с продължителна домашна кислородотерапия е една от малкото интервенции, подобряващи преживяемостта при пациентите с дихателна недостатъчност. Българските пациенти, засегнати от различни заболявания, водещи до дихателна недостатъчност, са единствените в рамките на ЕС, които продължават сами или чрез дарителски кампании да набавят мобилни и стационарни кислородни концентратори за домашна употреба. Цените на стационарните апарати са между 1 800 и 2 500 лева, а на преносимите - между 5 000 и 7 000 лева.
  2. Бихме искали да припомним, че от 1.06.2020 г. НЗОК трябваше да започне да заплаща кислородните апарати за домашна употреба за пациенти, страдащи от редки белодробни заболявания, предизвикващи дихателна недостатъчност. Това все още продължава да не е факт, независимо че Експертният съвет по белодробни болести е представил алгоритъм и критерии, по които на пациентите ще се отпускат кислородни концентратори за домашна употреба. Бе избрана дори и фирма доставчик и цялата процедура замръзна през 2020 г. Още през 2017 г., на проведена нарочна Кръгла маса в Народното събрание, Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония и Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация внесоха предложение да бъдат въведени ежемесечни ваучери с лично доплащане от страна на пациента, което дава възможност той да избира самостоятелно кислородна система според нуждите си. С това се целеше достигане до оптимални икономически варианти за разрешаване на проблема и елиминиране на корпоративния интерес, както и баланс за всички участници на пазара, което ще гарантира избягване на корупционни практики.
  3. В условията на четвърта вълна на пандемията, предизвикана от SARS-CoV-2, не бихме позволили да се повтори ситуацията на презапасяване с кислородни концентратори от пациенти с усложнения вследствие на прекаран COVID, на която всички бяхме свидетели през изминалата 2020 г. Кислородолечението е животоспасяваща терапия за пациенти с редки белодробни заболявания, както и за очакващите белодробна трансплантация. Настояваме тази терапия да бъде задължително реимбурсирана от НЗОК, тъй като не е по силите на обикновените граждани, а пациентските организации са изморени от организирането на дарителски кампании.

Молим за Вашето съдействие и експертно становище относно включването на заплащане от НЗОК на нова група медицински изделия в извънболничната медицинска помощ – кислородолечение в домашни условия за 400 пациенти, страдащи от редки белодробни заболявания. Кислородолечението е толкова неотложно, колкото и всички останали видове интервенции, които удължават човешкия живот.