НПО с пресконференция за достойнството на лекари и пациенти

Пресконференцията беше организирана от Национална пациентска организация по повод зачестилите оплаквания на пациенти за допуснати лекарски грешки, неуважително отношение и възникнали конфликти между лекари и пациенти.

В пресконференцията взеха участие:

 • Д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО, който представи действащи европейски модели, които успешно регулират отношенията лекари-пациенти, като гарантират и защитават интересите и на двете страни;
 • Г-жа Евгения Адърска, зам.-председател на НПО, която представи позицията на пациентските организации относно натрупаното в обществото напрежение между лекари и пациенти;
 • Адв. Силви Гаврилов, зам.-председател на НПО, който коментира Законопроекта за правата на пациента и направи предложението за изграждане на ефективен механизъм за защита правата на пациентите в България;
 • Г-н Виктор Паскалев, член на УС на НПО, който представи данните за финансирането на организацията през изминалата година, спонсорите и реализираните проекти.
 • Г-н Павел Македонски и г-н Радослав Благоев – представители на гражданските инициативи, които участваха в организираните през последния месец протести срещу лекарските грешки. Те представиха виждането си за промяна на системата с цел по-добра защита на пациентите.

На пресконференцията беше представено и предложението на НПО за направата на законодателни промени, които да регулират взаимоотношенията лекари-пациенти, да оптимизират системата за доказване на лекарски грешки, както и да създадат възможност за гарантиране на адекватни обезщетения за пациентите.

Приемането на нов модел ще позволи много по-лесно установяване на нарушения от страна на лекарите, като същевременно ще им предложи и закрила от несъстоятелни обвинения от страна на пациентите. Интегрирането на новия механизъм в българската система на здравеопазване ще способства за много по-бързото и безпроблемно разрешаване на споровете между страните и ще позволи запазване на достойнството и неопетняване на доброто име на представителите на най-хуманната професия.

Възможни механизми за решаване на споровете лекари-пациенти

Национална пациентска организация счита, че е необходима цялостна промяна на модела за решаване на споровете лекар-пациент, като в нея залегнат следните принципи:

 1. В Закона за правата и задълженията на пациентите следва да бъде разписана ясна процедура за извънсъдебно решаване на спорове между лекар и пациент, както и между болнично заведение и пациент. По този начин ще бъдат гарантирани правата на пациентите в случаите, когато има доказани лекарски грешки.
 2. Въвеждане на ускорена процедура за решаване на споровете лекари-пациенти. Практиката досега показва, че има редица пречки пред пациентите за реална защита на техните права по съдебен ред: съдебни разходи, продължителност на процедурата, неадекватна съдебно-медицинска експертиза и редица други.
 3. Гарантиране ролята на обществото в процеса на вземане на решения относно казусите за лекарски грешки.
 4. Да се създаде адекватен и ефективен механизъм за обезщетение на пациентите при доказване на лекарска грешка.

Възможни варианти за промяна на модела са:

 1. Да се създаде изцяло нова и независима институция, създадена от експерти (медицински и обществени лица), която да гарантира обективност при разглеждане на случаи на лекарски грешки – по модел на Обединеното кралство.
 2. Да се разширят правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински одит” във връзка с разследване и произнасяне по казуси за лекарска грешка, като към нея се създаде група от представители на обществото.
 3. Изцяло да се реформират действащите комисии към БЛС (на национално и регионално ниво), като се разпишат ясни правила за работата им и се определят точни срокове по отделните процедури – по модел на Германия.

Пример:
В Обединеното кралство, като част от Закона за медицината (Medical act) от 1958 г., е създадена институция, наречена Генерален медицински съвет. Този съвет представлява независим контролен орган, който регистрира докторите, които могат да практикуват в Обединеното кралство.

Целта му е да защитава, подпомага и поддържа здравето и безопасността на обществото чрез осигуряването на подходящи стандарти в практикуването на медицината. Най-важен приоритет за него е да осигурява защита правата на пациентите, посредством ефективно проследяване на лекарската практика. Това се постига чрез неутралитет по отношение на парламент и властимащи, както и чрез пълна отчестност на действията пред обществеността.

Управителното тяло на Генералния медицински съвет се състои от 24 членове – 12 общественици, включително представители на пациентски организации, и 12 медицински представители.

Според доклад на Генералния медицински съвет, през 2009 г. практикуващите в Обединеното кралство лекари са 321 415. За същата година в ГМС са постъпили 5773 сигнали със съмнение за лекарска грешка, от които над 3200 случая са пренасочени за разследване и допълнителна информация.

От тях 1758 са случаите, при които има сериозни съмнения за лекарска грешка и при които се е пристъпило към цялостно разследване на случая. Най-сериозните случаи са насочени към експертна група, определяща способността на лекаря за практикуване на професията. За 2009 г. тези случаи са около 285.

Решенията по случаите се взимат за период до 9 месеца. През 2009 г. 85 доктора са заличени от Медицинския регистър и са загубили правата си да практикуват.