НПО участва в създаването на европейска инициатива за достъп до качествено здравеопазване

Национална пациентска организация взе участие в две събития на европейско равнище, по време на които се обяви създаването на европейската инициатива за достъп до качествено здравеопазване

На 3 април 2014 г. в Брюксел се състоя среща на високо равнище относно хроничните заболявания, която беше организирана от Европейската комисия и на която присъства г-жа Натали Шаз, Началник отдел в Главна дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ в Европейската комисия. В рамките на срещата, на специална сесия взе участие и д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който обяви създаването на европейското партньорство за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване.

Европейското партньорство за равен достъп до качествени здравни услуги е инициатива на Национална пациентска организация и Европейския пациентски форум, която обединява всички заинтересовани страни – пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и институциите на ЕС.
Идеята за създаването на подобна структура е в резултат на проведената Първа конференция относно неравнопоставеността в здравеопазването, която се състоя през септември 2012 г. в гр. София.

Сесията, в която взе участие д-р Хасърджиев беше посветена на проблемите за неравния достъп до качествени здравни услуги, като в нея бяха разгледани различните страни на проблема и каква би била ползата от подобни стъпки за всеки отделен пациент, общество и икономиката от гледна точка на осигуряването на по-добър и равен достъп до качествено здравеопазване.

Тази първа среща на високо равнище за хроничните заболявания има за цел да проучи начините за ефективно справяне с хроничните заболявания в ЕС и да се разработят заключения от конференцията и набор от политически препоръки за предприемане на действия за изясняване на това как трябва да бъде решен проблемът с медицинската, социалната и икономическа тежест на хроничните заболявания в Европейския съюз сега и в идните години. В срещата взеха участие близо 400 представители на страните-членки на ЕС, неправителствени организации и други заинтересовани страни, професионални групи, бизнес оператори, представители на академичните среди и институциите на ЕС.

Второто събитие, в което взе участие д-р Хасърджиев, е провеждащата се днес – 4.04.2014 г. в Брюксел конференция, организирана от Постоянния комитет на европейските доктори (CPME), на тема „По-добри условия на труд за по-добра грижа – дискусия относно осигуряването на отговорна политика в здравната система“, участие в което ще вземат представители на CPME, Световната здравна организация, представители на пациентски организации, както и представители на Европейската комисия (Генерална дирекция „Здравеопазване и потребителите“). Специално участие ще вземе Европейският здравен комисар г-н Тонио Борг.

Д-р Хасърджиев ще вземе участие в две сесии в рамките на конференцията, като в рамките на първата ще представи основните проблеми в системата на здравеопазването в България с акцент върху нарастващата емиграция на лекари в чужбина, липсата на специалисти в определени области, ниското заплащане на българските медици, технологичната изостаналост в болничните заведения и влиянието, което тези проблеми оказват върху пациентите.

Следобедната сесия ще бъде посветена на потенциалните ползи от реализирането на европейско партньорство от гледна точка на справянето с проблемите пред специалистите, по време на която д-р Хасърджиев ще представи инициативата на Национална пациентска организация и Европейския пациентски форум – европейското партньорство за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване. Д-р Хасърджиев ще акцентира върху целите, които си поставя подобно партньорство, а именно – да предлага решения на проблема, изхождайки от непосредствения опит на партньорите (пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и др.). Според д-р Хасърджиев, успехът на Партньорството зависи от тясното сътрудничество с Европейския парламент и Европейската комисия, като това ще бъде един от основните приоритети на новата структура – да постави темата за осигуряване на качествени здравни услуги в дневния ред на новата ЕК и ЕП.