Националната пациентска организация реализира проект „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“, който има за цел да подобри гражданските компетенции на мрежата на НПО от пациентски организации и да развие уменията им за диалог и комуникация, за застъпничество и работа по случай с бежанците от Украйна. Националната пациентска организация, в качеството си на национално представителна организация за защита правата на пациентите, се обръща с грижа към хилядите бежанци от Украйна, за да подпомогне техния достъп до здравни услуги в България. Чрез мрежата от пациентски организации-членове на НПО ще се предоставя застъпничество, консултиране и асистенция на пациентите от Украйна. За тази цел проектът предвижда да бъдат обучени 30 пациентски представителя, които да придобият знания по отношение на правния статут на чуждите граждани в България и реализиране на права в здравеопазването, работа по случай в здравеопазването, комуникация и координация при ситуации, в които попадат бежанците. Освен чрез обучение, НПО ще развие застъпническия капацитет на своите членове и чрез проучване, за което ще бъдат обучени и включени 8 пациентски представителя в градовете с концентрация на украински бежанци – София, Пловдив, Варна и Бургас. Те ще проведат проучване за оценка на достъпа до здравеопазване на пациенти от Украйна, от което ще бъдат изведени препоръки и пакет от застъпнически инициативи. Проект „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“ се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е да подобри гражданските компетенции на мрежата на НПО от пациентски организации и да развие уменията им за диалог и комуникация, за застъпничество и работа по случай на бежанци от Украйна чрез мобилизирането на наличните местни и национални ресурси.