Общо събрание на НПО

На 24.02.2016 г. на редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”, което ще бъде проведено на 23.04.2016 г., (събота) от 11:30 часа, на адрес: гр. София, хотел Света София, ул. Пиротска №18, конферентна зала „Сердика“, сутерен, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2015 – декември 2015 г.

2. Финансов доклад на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2015 – декември 2015 г.

3. Промени в органите на управление на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”.

4. Промени в Устава на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”.

5. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.