Проектът създава предпоставки за активно социално включване и трудова интеграция на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Интеграцията на хората с увреждания е ключов фактор за преодоляване на явления като бедност, социална изолация и маргинализация. Дейности по проекта:
  • Предоставяне на подкрепа подобряване достъпа до заетост чрез създаване на специализиран информационен портал за интеграция хора с увреждания на пазара на труда.
  • Провеждане на информационна кампания за значимостта на трудовата интеграция на хората с увреждания.
  • Осигуряване на услуга за социално включванe чрез изготвяне на комплексна социално-здравна оценка за 200 лица с увреждания и подпомагане на 200 близки на лица с увреждания
Основни резултати:
  • Осигурена подкрепа за интеграция на пазара на труда за хора с увреждания чрез създаването на информационен портал
  • Създаден информационен портал за сближаване на работодатели и хора с увреждания с цел подпомагане на интеграцията им на пазара на труда в градовете Враца, Пловдив, Хасково, Бургас и Шумен.
  • Предоставена услуга за социално включване ( в т.ч. и на пазара на труда) чрез изготвяне на иновативна комплексна социално-здравна оценка
  • Консултирани 400 лица с увреждания и техните семейства
Срок на изпълнение: 16 месеца (01.09.2019 – 31.12.2020 г.) Стойност: 195 058,50 лв. Web: www.rabotazavseki.com