Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Политиките в условията на пандемията, както срещу разпространението на вируса, така и срещу ефектите от ограничителните мерки, често имат временен характер и все още липсва дългосрочна политика за преодоляване на кризата. Действията на правителството в голямата си част са директивни, а не консолидирани, липсва въвлеченост на гражданския сектор и широк диалог с участието на всички заинтересовани страни. Национална пациентска организация бе сред първите представители на гражданското общество, които взеха участие в справянето с COVID кризата посредством стартирането на COVID Алианс и разкриването на телефонна консултативна линия за хора с хронични заболявания. Необходимо е обаче по-широко въвличане на гражданските организации и на пациентската общност в отговора срещу COVID. Проектът въвлича пациентски организации, които да проучат процесите, свързани с достъпа до здравна грижа в условията на COVID-19 и да дадат препоръки за по-ефективни политики в това отношение, изхождайки от пациентската позиция. Мерките срещу COVID-19 затрудниха поддържането на връзки с местните структури на Национална пациентска организация. Чрез проекта се инвестира в оптимизирането на тези връзки, както и в обучението и развитието на пациентските организации в страната. Хората с хронични заболявания и техните граждански структури са основни ползватели на проекта. Дейности:
  • Управление на проекта
  • Пациентски мониторинг на отговора срещу COVID-19
  • Национално представително проучване за ефектите от COVID-19 върху пациентите по отношение на достъпа до здравеопазване
  • Публичност и застъпничество
Продължителност: 15. 01.2021 г. – 14. 07.2021 г. Финансиране: 9 906.00 евро Проектът „Пациентският отговор срещу COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на проекта е посредством проучвания, изследвания и активно пациентско участие Националната пациентска организация да подобри гражданското и пациентското включване в политиката срещу COVID-19. www.Activecitizensfund.Bg.