По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната пациентска организация Гинка Илиева проведе работна среща със заместник-директора на МБАЛ – Шумен д-р Недко Тодоров. В рамките на срещата Гинка Илиева постави въпроси, свързани с достъпа до навременно и качествено обследване на експертизата на работоспособността.

По данни на местни организации и правозащитници повече от 3500 българи в Шуменско очакват своето решение за процента загубена работоспособност. Причината за забавянето е единственият състав на комисията в Шуменска област след закриването на втория състав на ТЕЛК в Нови пазар. Екипът на ТЕЛК - Шумен прави всичко възможно да обработва документите на пациентите от цялата област, но това не е по силите на намаления състав от лекари и технически сътрудници. За да се навакса с преписките, са необходими поне още два състава на ТЕЛК за областта, става ясно от застъпническата карта за предизвикателствата в здравеопазването в област Шумен, изготвена в рамките на проекта „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от Националната пациентска организация, финансиран по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Регионалният координатор на Националната пациентска организация договори със заместник-директора на лечебното заведение разкриването на още едно работно място за приемане на документи и консултиране на лица с увреждания на първия етаж на приемната на ТЕЛК. Към момента документи се приемат на втория етаж, което прави придвижването особено на възрастни хора и хора с увреждания много трудно, а самото обслужване – предизвикателно.

„Вярвам, че с разкриването на още едно работно място във фоайето на първия етаж на приемната на ТЕЛК в шуменската болница, ще се постигне по-добра грижа за уязвимите в здравословно отношение пациенти и ще се гарантира по-добра административна услуга, която уважава пациентите и проявява необходимия респект към трудното положение, в което те се намират“, коментира Гинка Илиева.

Това подобрение в грижата за пациентите е важна крачка от работата на регионалния координатор на НПО по проекта. След поредица от проведени срещи с представители на хората с увреждания и администрацията на лечебните заведения, както и с представителите на неправителствените организации, се намери решение, което да подобри административното обслужване на пациентите с увреждания в Шумен.

Системата на ТЕЛК ще претърпи поредни важни промени, които ще ускорят издаването на решения. Занапред териториални експертни лекарски комисии ще трябва да имат всички държавни и общински болници и Комплексни онкологични центрове, става ясно от планираните промени в наредбата за трудовата експертиза. Вместо в една комисия, в Шумен, документи ще се обработват в четири комисии. Те няма да се разглеждат на териториален принцип, а по реда на постъпването им национална система ще разпределя тези досиета към различните ТЕЛК-ове.  Две комисии ще има в МБАЛ-Шумен, една в Комплексния онкологичен център и в МБАЛ Велики Преслав.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.