Покана за годишно отчетно-изборно общо събрание на НПО

На 25.04.2017 г. на редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”, което ще бъде проведено на 30.06.2017 г., (петък) от 16:30 часа, на адрес: гр. София, Витоша Парк Хотел, ул. „Росарио“ 1, конферентна зала „Витоша“, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад за дейността на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2016 – декември 2016 г.
  2. Финансов доклад на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2016 – декември 2016 г.
  3. Промени в органите на управление на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” – избор на Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Етична комисия на Сдружението.
  4. Промени в Устава на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”.
  5. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.