Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не могат да си позволят контрацептиви, са подкрепени с осигуряване на трайна контрацепция чрез поставяне на спирали.

Кампанията е в изпълнение на една от заложените цели по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

„Това са жени, които са достатъчно добри родители, за да осъзнаят, че понякога имат нужда да бъдат подкрепени в усилията си да дадат най-доброто на своите деца и не се притесняват да потърсят помощ при специалисти в подходяща социална услуга. Те разбират, че нямат възможности – нито финансови, нито емиционални за поредното дете и си дават сметка, че ако такова се появи, обстоятелствата ще ги принудят да го изоставят. Затова разчитаме, че нашата кампания ще помогне да има по-малко изоставени деца в България и едновременно с това вече родените ще израснат в по-благоприятна за тяхното развитие среда“, споделя регионалният координатор по проекта Кристина Йорданова целта на инициативата. Тя е в отговор на идентифицираните локални за общината проблеми, свързани със здравеопазването, които са отчетени при изготвянето на Регионална застъпническа карта.

На местно ниво кампанията е подкрепена от Общностния център за подкрепа на деца и родителина, който работи на територията на община Хасково. Спиралите са осигурени от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, а самото поставяне е поето от дарител, който е обещал да подкрепя и в бъдеще инициативата.

„Зная, че дългосрочната контрацепция се възприема разнопосочно от обществото. Но жените, които се обръщат към нея, в повечето случаи се предпазват от нежелан аборт или от раждане на дете, за което има голям риск да бъде изоставено или да израсне без детство“, споделя опита си Кристина Йорданова, която се надява семейното планиране да стане дългосрочна общинска политика.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.