Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Основната цел на предложените законови промени е да се изпълнят ангажиментите, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (РМС № 704/2018 г.), като се предлага изпълнението на мерки, изискващи промени в Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.  С цел административна икономия и поради констатирана необходимост със законопроекта се предлагат и други законови промени, включително в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Дата на откриване: 20.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.9.2019 г.