Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя

Причините за разработване на проекта на наредба са свързани с необходимостта от регламентиране на конкретни видове дейности по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания, при осъществяването на които при непълнолетни не е задължително съгласието на родител или попечител на лицето, което се изисква в останалите случаи в съответствие с изискванията на чл. 87, ал. 2 от Закона за здравето.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg