Проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ

На основание чл. 89, ал. 8 от Закона за хората с увреждания министърът на труда и социалната политика издава Наредба за условията и редa за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

С проекта на Наредба се определят условията и реда за осъществяване на контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, и на медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Основната цел, която се постига с приемането на проекта на Наредба е синхронизиране с разпоредбите на новото законодателство в областта на политиката за правата на хората с увреждания и създаване на условия и необходимите управленски и организационни предпоставки за осъществяване на контрол от компетентните органи

Дата на откриване: 19.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.7.2019 г.