Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Причина за разработването на проекта на наредба е реализирането на законовото правомощие на министъра на здравеопазването да утвърди с наредба стандарти за финансова дейност на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове прилагат стандарти за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

Основна цел на наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения и комплексни онкологични центрове е постигане на по-добро финансово управление и стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения чрез въвеждане на единни правила за финансово управление, обусловени от общи финансови принципи и политики – общи политики на управление на човешките ресурси, управление на задълженията, възлагане на обществени поръчки и инвестиционни политики.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.5.2019 г.