Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма лична помощ  (Наредба).

Съгласно § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЛП, Наредбата по чл. 17 от ЗЛП, относно прилагане на разпоредбите, касаещи включването в механизма лична помощ се издава от министърът на труда и социалната политика в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане, изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности, свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ.

С разработването и приемането на Наредбата по чл. 17 от ЗЛП се доизгражда новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

Представеният нормативен акт е част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.

Основната цел, която се постига с приемането на проекта на Наредба е синхронизиране с разпоредбите на новото законодателство в областта на политиката за правата на хората с увреждания и създаване на условия и необходимите управленски и организационни предпоставки за предоставянето и ползването на личната помощ.

Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.6.2019 г.