Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, според който до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.

С Правилника се регламентира редът и начинът за прилагането на Закона за хората с увреждания, приет в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в частност на Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, както и в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и с приоритетите на релевантните национални стратегически документи. При изготвяне на проекта на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания  са съобразени всички законови делегации, разписани в Закона за хората с увреждания.

Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2019 г.