Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промяната на Наредбата за медицинската експертиза е обусловена от необходимостта да се преодолеят редица доказани в практиката проблеми, които са свързани със значителния субективизъм, който съпътства определянето на вида и степента на увреждането при наличието на диапазони в отправните точки.

Измененията на нормативния акт са в изпълнение на Решение на Националния съвет по медицинска експертиза от 25.10.2017 г. по повод доклад от Министъра на здравеопазването с предложения за промяна в действащата нормативна уредба за медицинската експертиза, включващ промени в Закона за здравето – Раздел „Медицинска експертиза“ и  промени в действащия Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските  експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) и Наредбата  за медицинската експертиза (НМЕ).

Целта на предлаганите промени в нормативната уредба като цяло е постигането на висока обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза, съчетана с ефективни контролни механизми върху цялостната й дейност, така че да се постигне ясна рамка от задължителни норми в критериите на медицинската експертиза и работещите в нея лекари и структури.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg , ekuneva@mh.government.bg