Първата регионална конференция на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване бе открита от министъра на здравеопазването на Р. България

д-р Петър Москов откри първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT) на тема: „Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“.

За първи път представители от 25 държави от Европа – политици, представители на здравни институции, пациентски, съсловни и други неправителствени организации се събраха, за да дискутират и потърсят общоевропейски решения за подобряване на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване.

По време на официалното откриване д-р Москов, в качеството си на домакин на събитието, потвърди необходимостта от конструктивен диалог и общи действия в тази посока, като очерта стартиралата инициатива между министрите на здравеопазването от Централна и Източна Европа по въпросите на нарастващите предизвикателства в областта на лекарствената политика. Предмет на проведените работни срещи в София и Букурещ през изминалите месеци в рамките на инициативата бе подобряването и улесняването на достъпа на пациентите до ефективно лекарствено лечение при отчитане на актуалните постижения на медицинската наука и осигуряване на предвидимост и устойчивост на публичните финанси.

Д-р Москов добави, че разговорите между министрите от региона на ЦИЕ, с цел сближаване на лекарствените политики и обединяване на усилията на представените страни за общи действия в тази област, са в напреднала фаза, като предстои подписването на „Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение“ между България и Румъния.

За първи път в рамките на конференцията бяха анонсирани и приоритетите на предстоящото през 2018 г. българско председателство на Съвета на Европейския съюз в сферата на здравеопазване, с основен фокус: цени и ценообразуване на лекарствените продукти и подобряване на достъпа до здравни грижи на европейските граждани.

Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, потвърди готовността на европейските депутати да съдействат за промяна на европейско ниво, която до подобри достъпа до здравеопазване.

Лектори в конференцията са представители на Европейската комисия, Европейския алианс за обществено здраве, Белгийския институт за здравно осигуряване и инвалидност, Постоянния комитет на Европейските лекари, Европейския алианс за персонализирана медицина, Платформата за международно сътрудничество относно мигрантите без документи (PICUM), както и други представители на европейски организации и институции.
В продължение на два дни конференцията ще осигури платформа за представяне на примери за добрите практики и предизвикателства пред сътрудничеството на регионално и национално ниво, както и обсъждане на възможностите за въвеждане на иновативни механизми и мерки за последващи съвместни действия в региона на Централна и Източна Европа. Други основни акценти в програмата на събитието са значението на Европейския семестър, перспективите за използване на структурните фондове на ЕС с цел подобряване ефективността на здравните системи, както и добавената стойност на Целите на устойчиво развитие на ООН.