Първата регионална конференция на ПАКТ завърши с ключови заключения и препоръки за страните от Централна и Източна Европа

Първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT), която се проведе на 12-13 септември 2016 в София, завърши с ключови заключения и препоръки за страните от Централна и Източна Европа в сферата на здравеопазването.

В продължение на 2 дни представители от 25 държави от Европа – политици, представители на здравни институции, пациентски, съсловни и други неправителствени организации, за да дискутират и потърсят общоевропейски решения за подобряване на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване.
Конференцията на тема: „Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ бе първата по рода си като ще постави началото на поредица от срещи в подобен мащаб в други страни от Европа, с цел осигуряване на платформа за обсъждането на мерки и политики, които да доведат до колаборация по отношение подобряването достъпа до качествено здравеопазване.

Основните изводи от събитието бяха обобщени и обединени в ключови заключения и препоръки относно необходимостта от колаборация между всички заинтересовани, с цел съвместно намиране на ефективни решения, касаещи достъпа на пациентите до качествени здравни грижи.

Основните акценти от заключенията включват:

  • Моделът на партньорство е ключов за разработването на решения по отношение на достъпа до здравеопазване, като е необходимо насърчаване създаването на платформи за диалог на национално и регионално ниво, обединяващи усилията и експертизата на ангажираните в сферата на здравеопазването страни;
  • Необходимост от обмяна на добри практики между държавите относно включването на заинтересованите страни пациентите в процеса на вземане на решения и осигуряване на механизми за мониторинг на достъпа на пациентите на национално ниво;
  • Повишаване на информираността относно съществуващите инструменти на Европейския съюз, а именно: Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския семестър, както и гарантирането на прякото участие на заинтересованите страни в създаването на тези инструменти
  • Значимостта на Европейския семестър, който работи в полза на реформите в държавите членки на ЕС и необходимостта от колаборация между Европейската комисия и страните, с цел създаване на по-добри здравни политики
Непосредствено след конференцията, министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, бе домакин на среща с представители на Европейската комисия, Федерацията на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства, с цел обсъждане на детайлите около българо-румънската инициатива за общото договаряне на лекарства.