На 25 май 2016 г. в гр. София Фондация „МС Общество-България“ отбеляза Световния ден на множествената склероза с пресконференция и работна среща под надслов: „Независимост на хората с множествена склероза (МС) в България“.

Независимостта е функция от достатъчно добро здравословно състояние и финансова самостоятелност, позволяващи семейство, деца, любими занимания – тоест достоен и пълноценен живот.

Дневният ред на пресконференцията включваше въпроси от медицински и социален характер. На събитието присъстваха представители на: НЗОК (д-р Величка Стаменова, н-к отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ към дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписването и отпускането“, д-р Ели Хаджиева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“); изявени лекари невролози от водещи неврологични клиники, сред които доц. Стаменов от УМБАЛ гр. Плевен и д- р Михов от МБАЛ „Токуда“; Сдружението на лекарите от ТЕЛК София (д-р Холевич, председател на сдружението); Агенцията по заетостта – дирекция „Услуги по заетостта“ (експертите г-жа Величка Иванова, г- жа Надя Иванова и г- жа Мария Иванова);- Главна инспекция по труда (главен юрист-консулт г- н Николай Стоянов); Фондация „МС Общество- България“.

По време на медицинската част на дискусията експертите от НЗОК (д-р Стаменова и д-р Хаджиева) представиха какво представлява в момента медикаментозното лечение в България. Бе отбелязано, че общият брой на лекуващите се пациенти с МС по здравна каса е 2300 души за 2015 г., като техният брой се увеличава. Споменато бе включването на нов 100% реимбурсиран продукт за лечение на МС- АУБАДЖИО (teriflunomide). Подчертано бе, че лечението на МС е не само медикаментозната терапия, която в последните години непрекъснато се разширява в България, но и рехабилитацията и психотерапията, от които зависи доброто състояние на болните от МС, определящо възможностите им за работа, респективно независим и качествен живот.

Разгърна се обща дискусия за освидетелстването на трудоспособността на пациентите с МС, които отдавна имат множество въпроси. След информацията за очаквана реформа в ТЕЛК, техните въпроси са още повече, а тревогите им – сериозни и основателни. Отношение взеха всички присъстващи, а д-р Холевич изказа официалното становище на лекарите от ТЕЛК, което е съобразено с предложенията на пациентите с МС. Сред по-важните от тях са:

освидетелстването при пациенти с МС трябва да бъде доживотно, което трябва да е изрично упоменато в Наредбата за медицинска експертиза, като при влошаване на здравословното състояние или откриване на нови заболявания, болният има право да подава молба за преосвидетелстване;

  • ТЕЛК да определя процент, вид и степен на увреждане, като посочва противопоказаните условия на труд, а не процент намалена трудоспособност;
  • запазване на пенсията по инвалидност, в случай на постъпване на работа;
  • въвеждане на разумни срокове за освидетелстване както от ТЕЛК, така и от НЕЛК;
  • включване на кариерен консултант в състава на ТЕЛК, познаващ възможностите на пазара на труда;
  • засилване на контрола чрез включване в състава на ТЕЛК на лекари от НОИ (на ротационен принцип), които да имат пряк контакт с освидетелстваните пациенти.

Бяха направени и допълнителни предложения за ненужните скъпи изискуеми изследвания, които пациентите са длъжни да правят за своя сметка във времето, когато не получават пенсия ( понякога това е единственият доход на хората с МС).

Фондацията се ангажира да обобщи и да внесе постъпилите предложения в МЗ, касаещи въпросите за освидетелстването на трудоспособността на пациентите с МС.

По време на социалната част на дискусията с представителите на Агенцията по заетостта и Главна инспекция по труда се затвърди мнението, че въпреки законовите предпоставки за възможно наемане на хора с МС, както и с други увреждания, това става все по-трудно и почти невъзможно. В тази връзка се оформи идеята, че за да се промени нагласата на българските работодатели, е необходима възпитателна система от мерки – наказателни и стимулиращи.

Наложителна е промяната на Наредба 5 (от 1983 г.) за защитени от съкращения и уволнение хора, страдащи от определени заболявания. Представителите на Агенцията по заетостта оповестиха тяхното предложение към Агенцията за хора с увреждания (АХУ) от септември 2015 г. При предстоящото обновяване на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) – промяна в чл. 27: да бъде предвидена възможност за незаетите работни места, определени за хора с увреждания, работодателят да внася ежегодна „наказателна“ такса – вноска в Държавния бюджет. Тези средства да се използват за:
техническо оборудване и адаптация на работни места на първичния пазар на труда за хора с увреждания;
рехабилитационни услуги, за консултации и подкрепа за тежко увредени работници;
индивидуална професионална интеграция на хора с трайни увреждания в социални фирми;
институционална подкрепа ( за защитена работилница).
Такава практика съществува в Република Германия.

Постъпиха още предложения:
би трябвало да се увеличи контролът върху задължителния процент за работни места за хора с увреждания и съответно – санкциите за неспазването му
да се диференцират местата за трудоустрояване и нови работни маста;
би следвало да се предвидят повече средства за подготовка и преустройство на работни места, защото след първото тримесечие тези средства са вече изразходвани.
Срещата приключи с пожеланията за обединени, разумни действия от различните институции, за да може да се използват потенциала и възможностите на хората с МС, което е от интерес за цялото общество. Фондация МС Общество ще внесе всички получени предложения в МТСП.

Translate »