Случаят с нарушена конфиденциалност на пациент с ХИВ е изпратен на прокуратурата

Случаят с пациент, чийто положителен ХИВ статус бе публично разгласен в телевизионен репортаж, е изпратен на Софийска районна прокуратура за извършване на необходимите процесуални действия. Това става ясно от Решение №34/28.01.2016 г. на Пети специализиран постоянен състав на Комисията за защита от дискриминацията (КЗД), след като в хода на проучването по случая са установени данни за извършено престъпление.

През месец септември 2015 г. медицински специалисти – служители в лечебно заведение, нарушиха правата на пациент, живеещ с ХИВ, като без неговото съгласие издадохаздравния му статус пред телевизионна медия. Национална пациентска организация (НПО) сезира Комисията за защита от дискриминация на основание дискриминация спрямо пациента по признак „увреждане“.
Основен мотив в сигнала към КЗД за нарушени права на пациента е чл. 28в (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) от Закона за здравето, според който: „Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения“.

От решението по Преписка №450/2015 г. на Комисията за защита от дискриминация става ясно, че правата на пациента са нарушени и съобразно чл. 284 от Наказателния кодекс на Република България, по силата на който: „Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация, която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация“.

В решението си Комисията за защита от дискриминация изтъква, че запазването на конфиденциалността на пациенти, живеещи с ХИВ/СПИН, е основен принцип и задължение на лекаря и останалия медицински персонал, имащ отношение към диагностиката и лечението на пациента.