• НПО
  • 23 септември 2021

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

 

Коментарът ми е по § 2 на проекта, който гласи:

В чл. 57, ал. 3, т. 5 се създава изречение второ:

„Когато заявителят не е предоставял/произвеждал съответните помощни средства/ приспособления/ съоръжения/ медицински изделия през посочения период, същият подписва декларация по образец, утвърден от управителя на НЗОК.“

Предполага се, че с тази промяна ще се даде възможност на нови фирми и нови изделия да навлязат на пазара на помощни средства за хората с увреждания.

В мотивите към проекта на Наредбата за допълнение на Наредба № 7 е очертано светлото бъдеще на НЗОК и на хората с увреждания:

«по-благоприятни условия за живот, по-широк достъп, повишаване качеството на живот, по-добри условия и възможности, равноправно участие, нови, качествени и ефективни изделия…..»

А пък «по-високата разходна ефективност» на бюджета на НЗОК е повторена три пъти в мотивите и нейният апотеоз е «благоприятното финансово въздействие върху бюджета на НЗОК».

Твърди се, че основна цел на предлаганото допълнение е осигуряването на възможност за заплащане от НЗОК на нови, качествени и ефективни помощни средства.

Може би някой ше попита, как е възможно, хем НЗОК да започне да плаща нови, (предполагаемо по-съвременни и високо-технологични помощни средства), хем това даокаже благоприятно финансово въздействие върху бюджета й.

Не, не е възможно, разбира се, и чл.61 бързо ни връща от светлото бъдеще в суровата действителност:

«НЗОК заплаща/ доплаща стойности не по-високи от заплащаните/ доплащаните най-ниски съответни стойности през предходните три календарни години».

Да припомня, че плащанията на помощните средства не са актуализирани от 2008 г., така че трите години са всъщност 13-десет и няма как с размери на плащания отпреди тринадесет години да се осигурят нови, съвременни ПСПСМИ. Тоест няма как «с трици маймуни да ловиш».

Друго заблуждаващо обещание в мотивите, е че с предложеното допълнение ще се «даде възможност на лицата, които произвеждат или предоставят на пазара нови помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, да участват в процедурата по определяне на стойността на тяхното заплащане»

Чл. 56 от наредбата обаче изрично казва, че «Процедурата по договаряне на стойността на заплащане на помощните среедства се извършва на основата на спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК».

А чл.57, ал.2, т.1 , че «предмет на процедурата по определяне стойността на заплащане, са помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, отразени в спецификацията по чл. 56.»

Тоест тези нови ПСПСМИ трябва предварително да са включени в спецификацията, която впрочем до този момент е най-тайнственият и засекретен документ, и която никой от нас – потребители, производители, търговци и лекари – не е виждал.

Ако целта на НЗОК е наистина ефективно изразходване на средствата и осигуряване на нови, съвременни помощни средства за хората с увреждания, то тя ще диференцира и допълни спецификациите на различните продуктови групи, ще актуализира плащанията, като същевременно въведе строги изисквания за лицата, осъществяващи тази дейност и допускани за процедури по договаряне с НЗОК.

Д-р Даниела Данчева

Председател на Асоциацията на Ампутираните в България – член на Национална

Пациентска Организация

www.amputee.bg