В писмо до Националния съвет по цени и реумбурсиране на лекарствените продукти и Министерството на здравеопазването Националната пациентска организация относно предложение от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) по чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти за парентерална хормонална терапия на лица със злокачествени заболявания на млечна и простатна жлеза.

В становището се посочва:

"След като се запознахме с постъпилото от НЗОК писмо към НСЦРЛП, както и на база получени сигнали от наши организации членове и по-конкретно фондация „Нана Гладуиш -Една от 8“, ние изразяваме следното становище:

Национална пациентска организация застава твърдо против предложените от НЗОК промени, като подкрепя изложението от фондацията аргументи в полза на това несъгласие.

Според нашата експертиза, в качеството ни на национално представителна организация за защита правата на пациентите в България, в която членуват няколко организации на пациенти с онкологични заболявания, посочените от НЗОК аргументи за изкарване на медикаменти за лечение на рак на простатата и рак на млечната жлеза от Приложение 1 на ПЛС, са неправомерни по следните причини:

НЗОК твърди че при запазване на съществуващите изисквания за лечение ще се „компрометира „комплексността“ на лечението, а от друга се забавя и усложнява пътя на пациента до терапия и дейности, което може да доведе до нарушаване принципа на осигуряване на своевременно и качествено лечение“.

Във връзка с това твърдение, както и последващите изложени позиции, ние заявяваме следното:

  1. Като държава член на Европейския съюз, България трябва да гарантира качествен достъп до лечение на всеки свой гражданин, особено в съществуващите условия на пандемия от COVID-19, с приоритет хората с хронични заболявания.
  2. В действителност, предложената промяна не би облекчила достъпа на пациентите до парентералната хормонотерапия, а напротив, би го ограничила. Още повече, в ситуация на влошаваща се епидемиологична обстановка, тази подчертано рискова група пациенти ще бъде изложена на допълнителен риск и опасност от компрометиране на лечението и постигнатите резултати в случай на инфектиране с COVID-19.
  3. Наличните данни към момента сочат и потвърждават, че в условията на пандемия, достъпът до онкологична помощ се е влошил драстично, а допълнителното ограничаване на пациентите и концентрирането им в лечебните заведения, без реални показания за това, е немотивирано.
  4. Дори парентералните форми на медикаментите могат да бъдат прилагани от общопрактикуващите лекари и/или медицински специалист от най-близкото лечебно заведение. Това облекчава драстично натиска върху болничните аптеки, лекарствените онколози и отделенията/клиники по медицинска онкология, като допринася допълнително и за комфорта на пациентите с онкологично заболяване.
  5. Не на последно място, приемането на тази промяна ще компрометира лечението на много пациенти, които нямат финансова възможност да пътуват до лечебното заведение и покриване на допълнителните разходи.

Като заключение бихме добавили, че фигурирането на медикаментите в Приложение №1 от ПЛС помага не само на пациентите с онкологични заболявания, но от друга – и на проследяващите ги лекарствени онколози. По този начин единствено се подобрява достъпът до хормонотерапия, а това води до ремисията и респективно до подобряване на работоспособността на пациентите.

Надяваме се, предвид влошаващата се пандемична обстановка в България, както съвременните тенденции за подобряване на достъпа на пациентите до терапии съвременни технологични решения, да се вземат предвид изказаните по-горе мотиви за неприемане на предложението на НЗОК, като по този начин се създаде възможност за подсигуряване на пациенти с животоспасяващо лечение."