СТАНОВИЩЕ относно §6 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.

С настоящото становище Национална пациентска организация изразява своето несъгласие относно решението, взето от Надзорния съвет на НЗОК, съгласно което през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в ПЛС, както и за тези, които вече са включени в него и предстои заплащането им през 2018 г.

Считаме, че това решение на НС на НЗОК е в ущърб на множество пациентски групи както със социалнозначими, така и с редки заболявания. Лишаването им от възможните вече нови терапии, които могат да доведат до трайна ремисия и/или да повишат качеството на живот ще ги постави в ситуация, в която те на практика остават без надежда за позитивно повлияване на заболяването, респективно без алтернатива за по-добър живот. Позволяваме си тук да дадем положителен пример с новите молекули в лечението на хепатит С, които след като започнаха да се поемат от НЗОК, доведоха до излекуването на 97% от пациентите, с това коварно заболяване – нещо, което доскоро беше считано за невъзможно и което даде надежда, че в бъдеще хепатитът може да бъде елиминиран завинаги.
Като организация, създадена да защитава правата на пациентите, ние не можем и не подкрепяме това решение, което ще обрече множество групи пациенти на некачествен живот и ограничаване възможността им за достъп до пазара на труда и до реинтеграция в обществото, при положение че съществуват вече доказани алтернативи, които в пъти превъзхождат рисковете и страничните ефекти. Нашата позиция беше ясно изразена и от представителя на национално представените организации за защита правата на пациентите в България в Надзорния съвет на НЗОК, адв. Андрей Дамянов, чийто вот на заседанието, на което беше гласувано предложението в §6 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. беше „против“.
Отнасяме се с разбиране към сложната финансова ситуация и отчитаме факта, че НЗОК опитва да оптимизира бюджета, който въпреки увеличението от над 400 млн. лв. отново се оказва крайно недостатъчен да покрие нарастващите нужди на всички пациенти. Считаме обаче, че усилията трябва да бъдат насочени към засилване контрола на изразходваните средства, като оптимизирането на разходите обаче не следва да става за сметка на ограничаване достъпа до иновативни терапии, без които съществува реален риск от некачествен живот, а в много от случаите – и от фатален изход за пациентите.
Национална пациентска организация твърдо застава зад позицията, че предложението в §6 трябва да отпадне и настоява за намирането на друго решение, при което финансовите съображения на НЗОК няма да отнемат шанса за живот на български пациенти, тъй като човешкият живот е безценен.