Стартираща среща по проект „Среда отвътре навън”

Проведе се стартираща среща по проект „Среда отвътре навън” на Национална пациентска организация. Тя се проведе в офиса на Национална пациентска организация.

Участие в събитието взеха д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти и обучители попроекта, както и представители на участващите организации от шестте планови региона в България.

На срещата беше направено официално представяне на проекта пред участниците като бяха разяснени етапите и процесите на работа с отделните организации по време на следващите няколко месеца. На следващия денконсултантите по проекта направиха преглед на методите и инструментите, коитоще бъдат използвани по време на осъществяване на проекта, както и дадоха разяснения какво представлява плана за организационно развитие. Събитието приключи сразпределяне на ангажиментите с отделните участници. Бяха обсъдени и съгласувани графици с работни планове за всяка една от шестте организации исеизготви работен план с дати за посещение от консултантите в рамките на следващитетри месеца.

Проектът „Среда отвътре навън” сефинансира по Програмата заподкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Стойността на проекта е 31500 евро и срок заизпълнение 15 месеца.