Проектът е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания. Проектът се изпълнява от Сдружение „Национална пациентска организация“ и Българска стопанска камара. Двете организации имат богат опит в дейности, инициативи и проекти, посветени на подпомагането на лица с увреждания за интеграцията им на пазара на труда.

В този аспект, целите и дейностите, заложени в проектното предложение изразяват последователността и устойчивостта на кандидата и партньора по отношение на интеграцията на лица с увреждания. Фокусът на проекта е съсредоточен върху осигуряване на подкрепа за преодоляване на специфичните ежедневни проблеми на лицата с увреждания и техните семейства, които в най-голяма степен възпрепятстват реализацията им на пазара на труда. Дейностите по проекта допринасят за преодоляване на проблеми като дискриминация, влошен здравен статус, недоверие от страна на работодателите, медикализация, десоциализация и демотивация и др.

Организациите-участници в проекта предвиждат да постигнат основната цел на проекта чрез подход, базиран на 3 основни компонента – сближаване на целевата група с представители на бизнеса чрез иновативна информационна платформа (Дейност 1), провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите за включване в заетост на целевите групи (Дейност 2) и осигуряване на нова комплексна социално-здравна услуга за подпомагане на включването в заетост на представителите на целевата група (Дейност 3).

Проектът се изпълнява за период от 13 месеца и бюджет от 195 058,50 лв.

Translate »