Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече имат право на безплатен транспорт. „Много време лобирахме пред общината за осигуряване на тази придобивка и оттам вече са започнали раздаването на картите по подадените от нас списъци, с което успяхме да изпълним една от заложените ни цели по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Надеждите са ни, че след приемане на нов Закон за държавния бюджет право на безплатно пътуване ще получат всички лица със степен на увреждане или намалена работоспособност 50 и над 50%“, съобщи регионалният координатор по проекта Кристина Йорданова. Борбата за осигуряване на безплатен транспорт за лицата с увреждания е в отговор на един от идентифицираните локални за общината проблеми, свързани със здравеопазването, които са отчетени при изготвянето на Регионална застъпническа карта.

Освен липсата на преференциални условия за пътуване в градския транспорт за лицата с увреждания, хората с хронични заболявания споделят и за проблеми с ТЕЛК. „Това изведе на преден план нуждата от провеждане на информационни кампании по темата с периодичен характер и такива срещи вече бяха организирани по проекта“, споделя Кристина Йорданова. Предстои работа по активизиране на доброволци за осигуряване на подкрепа за лицата с хронични заболявания, тъй като липсата на гражданска активност в тази насока също е отчетено като локален проблем.

От Регионалната застъпническа карта става ясно, че лицата с увреждания над 16 години на територията на област Хасково са общо 2527 души. В нея са отчетени като общи за областта  проблеми и такива, които са общи за цялата страна, като ограничен достъп до медицински грижи и медикаменти на жителите на малките населени места, недостатъчната обезпеченост на региона с медицински кадри и др. Проблемът с медицинските кадри е особено силно изразен на местно ниво, тъй като  при средно покритие от 4,3 лекари на 1000 души в страната, в област Хасково се падат по 3 лекари на всеки 1000 души.

Информация за проекта, който се изпълнява от Националната пациентска организация (НПО) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България, както и Застъпническата здравна карта за област Хасково, са публикувани в сайта  https://active.npo.bg/


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.