Отново промениха ТЕЛК формулата

В сила са промените в Наредбата за медицинската експертиза, приети с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

В променената точка 4 на методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти се правят следните изменения и допълнения:

„Когато са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50 или над 50 на сто, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.“

Създава се и нова точка 8,  в която се казва:

„В експертното решение се вписва определеният по реда на т. III и IV процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и съответният МКБ код на заболяването, а в мотивите на експертното решение се посочват всички съпътстващи увреждания със съответния МКБ код на заболяването и процент по съответната отправна точка съгласно приложение № 1.“

Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва: Пред ТЕЛК – по реда на горните текстове, а пред НЕЛК – по досегашния ред.

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Вижте пълният текст в сайта на Държавен вестник: ПОСТАНОВЛЕНИЕ