Позиция относно действията на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“

Национална пациентска организация категорично се разграничава от действията на Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ и заявената от тях позиция във връзка с ин витро центровете у нас, представена на пресконференция и отразена в медиите на 18 юли 2017 г.

Направените изказвания и изводи не пресъздават гледната точка и не са съгласувани нито с Национална пациентска организация, нито с други нейни организации членки, които имат дългогодишен опит и работят в сферата на репродуктивното здраве. Макар и създадена като обединяваща пациентското движение организация, НПО няма за цел и не може да осъществява контрол върху дейностите и активностите на отделните свои членове, които пък от своя страна нямат пълномощията да говорят от името на НПО, ако не са съгласували становището си предварително с Управителния съвет на сдружението.
Съгласно основните принципи, залегнали в Етичния кодекс на сдружение „Национална пациентска организация“, отношенията между членовете й се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ, като член на Националната пациентска организация или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на неин член.
Национална пациентска организация по никакъв начин не може и няма да толерира уронването на престижа на сдружението, на друга нейна членска организация, както и на пациентското движение като цяло.
Във връзка със сериозността на възникналите казуси, Национална пациентска организация пристъпи към свикване на Етичната комисия.