Членове :: Регионална мрежа

Сдружение „Душевно равновесие”

Лице за контакти: Светлана Трифонова
Адрес: област Търговище, гр. Търговище, п.к. 7700, ул. ул. „Трайко Китанчев" №13
Телефон: 0894 695 267
Факс:
Email: svet_68@abv.bg

Сдружение „Душевно равновесие е регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ през 2002 г. по фирмено дело № 182/1994 г. на Търговищки Окръжен съд.

Мисията на сдружението е свързана с подобряване на психично-здравната помощ и повишаване качеството на живот на лицата с психични и психологични проблеми. Приоритет са дейностите, които водят до повишаване качеството на предоставяните здравни и социални услуги в общността; дейности свързани със защита правата на пациентите; дейности в посока на подобряване квалификацията и условията на работа на медицинския персонал; осигуряване на адекватни грижи за лицата със здравословни проблеми.

Реализирани проекти:

 1. 1997 г. - проект „Въвеждане в експлоатация на апарат за литиева профилактика”
 2. Проект „Нов подход, нова надежда за хората с психични отклонения и умствени увреждания”
 3. 1998 г. - проект „Сдружена гражданска активност за здраве”
 4. Други по значими проекти, в които сдружението е участвало най-вече като партньор са: изграждане на „Център за помощ чрез взаимопомощ”; проект „Подай ми ръка”; проект „Докосвайки реалността”; проект „Научи ме сега”.
 5. 2005 г. - основен партньор на сдружение „Търговищко дружество за психично здраве” /ТДПЗ/ в реализацията на проект „Партньори за помощ чрез взаимопомощ”, финансиран от Американската агенция за международно развитие, с помощта на Фондация „Партньори- България”.
 6. 2005 г. - проект „Интеграция чрез музика, песни и танци”
 7. 2005-2006 г. - Членове на сдружението, чрез Клуб на НСО гр. Търговище участваха активно в Консорциума, реализирал стартирането на дейността на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Търговище, кв. Запад 3, по проект на Световната банка.
 8. 2007-2008 г. - специалисти от сдружението имаха водеща роля в релизирането на проект „Завръщане към живот в общността”, изпълняван от ТДПЗ, по програма ФАР 2004 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.
 9. 2007 г. - по програма „Обществен форум” отработи проект, по който създаде условия за отдих и почивка на жителите на кв. Запад 2.
 10. 2008-2009 - партньори на сдружение ТДПЗ в реализацията на проект „Подкрепа за независим живот в общността” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Сътрудничество:

Членове на:
 • Клуб на НСО гр. Търговище
 • Членове на сдружението са и част от „Регионалния център за работа с доброволци”, който е част от „Националния алианс за работа с доброволци” гр. Пловдив.


назад