Устав на сдружение "Национална пациентска организация"

Национална пациентска организация е независима организация на юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и Устава, с който можете да се запознаете по-долу. НПО е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. Организацията, съгласно нейния устав, е доброволна организация на юридически лица, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, на които юридически лица, дейността им е свързана със защитата на правата на пациентите, осигуряване достъпа до лечение, подобряване условията за лечение на пациентите, подобряване качеството на живот на пациентите.

Изтеглете УСТАВА НА НПО [.pdf]

Етичен кодекс на Национална пациентска организация

Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение при осъществяване на дейността на Национална пациентска организация. Правилата, заложени в него, се отнасят както до Национална пациентска организация, така и до всяка организация неин член. Други организации, които не са членове на Национална пациентска организация, могат също да приемат и спазват разпоредбите на този кодекс.

Общи положения

Национална пациентска организация е независима организация на юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България. Национална пациентска организация е учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел да представлява и защитава правата и интересите на пациентите, според действащата нормативна уредба. Национална пациентска организация е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. Тя е независима организация, която осъществява всички свои дейности при пълна прозрачност.

Обществена отговорност

Национална пациентска организация осъзнава, че нейната дейност оказва влияние върху формирането на обществените нагласи по отношение на понятието „пациентска организация” и се счита длъжна да отговори на обществените очаквания за спечелване на общественото доверие.

Равни права и възможности

Национална пациентска организация работи за постигане на модерно, висококачествено, ориентирано към пациента здравеопазване в Република България, изразяващо се в зачитане правата на пациента, гарантиране достъпа до адекватно лечение, осигуряване на съвременни условия за лечение, постигане на високо качество на живот на пациента.

Национална пациентска организация се бори срещу дискриминацията в българското здравеопазване на база вид заболяване, пол, възраст и други признаци, както и срещу неравнопоставеността на пациентите в здравната система, като се позовава на Конституцията на Република България и действащото законодателство.

Национална пациентска организация работи за

Етични норми

Национална пациентска организация осъществява дейността си като спазва принципите на законност, честност, лоялност, демократичност, прозрачност, безпристрастност, съпричастност, политическа и религиозна неутралност, компетентност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

Отношенията между членовете на Национална пациентска организация се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ.

Член на Национална пациентска организация или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на нейн член.

Членство

Национална пациентска организация е отворена структура и приветства членството на всяка пациентска организация, която зачита нейните принципи на дейност и цели, като се стреми да обхване и да отразява мнението и на недостатъчно добре представените пациентски групи в обществото.

„Пациентска организация” е организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

Взаимотношения с партньорите

Национална пациентска организация поддържа етични и лоялни партньорски отношения с други организации от неправителствения и бизнес сектора, които зачитат нейните принципи на дейност и спомагат за постигане на стратегическите й цели.

Национална пациентска организация активно взаимодейства и сътрудничи с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане на стратегическите си цели и подпомагане на съответните служби по отношение информираността им по проблематиката и взаимоотношенията им с организацията и нейните членове.

Национална пациентска организация активно взаимодейства и сътрудничи със съсловните организации на лекарите, стоматолозите, фармацевтите, медицинските сестри и други за постигане на стратегическите си цели.

Национална пациентска организация работи за издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в сферата на дейността й.

Принципи на финансиране

Национална пациентска организация запазва своята независимост като приема единствено безусловни дарения и финансирания за свои проекти и дейности, над които има пълен контрол.

Национална пациентска организация спазва принципите на Кодекса на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в Република България.

Национална пациентска организация ежегодно обявява източниците си на финансиране с кратко описание на дейностите, за които са изразходвани средствата.

Етична комисия

За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към Национална пациентска организация се създава Етична комисия.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.