Национална пациентска организация е резултат от дълга и изпълнена с трудности еволюция на пациентското движение в България. Процес, през който са преминали повечето държави в Европа и света. Една история, която често ни кара да се замисляме, но и ни прави по-силни и по-зрели. Опитите за обединяване на пациентските организации започват още в края на 90-те години на миналия век. Сближаването на позициите на различните пациентски организации и най-вече на техните лидери отнема години. Първите такива организации са регистрирани едва през 2005 година. Липсата на организационен и международен опит често води до тежки и конфликтни периоди от историята на пациентското движение у нас. Междуличностните интереси и вътрешни противоречия неведнъж са заставали над интересите на пациентите и са карали организациите да се занимават предимно със собствените си проблеми. Това е давало повод на хора, които са далеч от пациентското движение да изземват ролята и функциите на пациентските обединения и да се представят от името на всички пациенти в България. Личните интереси често са водели до отхвърляне на цели групи от пациенти и техните организации в противоречие с демократичните принципи и правото на свободно сдружаване. Неведнъж са излъчвани представители на пациентите в различни комисии, държавни институции и дори на ръководни постове без провеждане на демократични, публични и прозрачни избори. Често на тези позиции са излъчвани хора, които не притежават необходимата компетентност и опит да защитават интересите на всички пациенти. През 2009 година някои пациентски организации, като отчитат тежкото и незаслужено положение, в което се намират пациентите в България, подемат инициатива за демократизиране и модернизиране на пациентското движение. Инициативата бързо среща подкрепата на множество национални и регионални пациентски организации и в началото на 2010 година води до създаването на най-голямото пациентско обединение у нас – Национална пациентска организация. Учредяването на Национална пациентска организация през 2010 година полага основите на модерното пациентско движение в България. Взела си поука от миналото, още в началото на своето развитие НПО прие Етичен кодекс на пациентските организации, чиято цел е да изгради и наложи етични норми сред пациентското движение, синхронизирани с най-съвременните световни и европейски принципи.


Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.