Асоциация Лицеви аномалии – АЛА

Лице за контакт: Жана Ангелова
Адрес: Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66, УМБАЛ „Св. Георги”, Пластична и краниофациална хирургия, ет. 4
Телефон: +359 (0) 888 932 533
Email: office@ala-bg.org


Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА е българска неправителствена организация, създадена през 1997 г., регистрирана в Министерството на правосъдието като организация с обществена полза. Асоциацията работи в сътрудничество с родители, пациенти и медицински специалисти.

Главни цели на АЛА са намаляване броя на изоставените деца в България поради причина вродена лицева аномалия и осигуряване на възможно най-доброто лечение на пациентите. За тази цел АЛА работи върху многостранно насочена стратегия:

  • Образователни тренинги и семинари за здравни специалисти;
  • Тренинг за родители, позволяващ им да оказват подкрепа на нови родители;
  • Повишаване информираността на обществото относно проблемите на лицевите аномалии, за да бъдат преодолени предразсъдъците и неразбирането;
  • Издаване на информационни материали за медицински специалисти, родители, пациенти и обществото като цяло;
  • Оказване на емоционална и психологическа подкрепа за деца и родители.

От 2004 година АЛА е член на Европейската мрежа на Организациите, подпомагащи лицевите аномалии (European Network of Cleft Support Organisations – ENCSO).

www.alabg org