Веселка Ядкова


Веселка Ядкова е родена на 08.08.1965 в гр. Пазарджик. Има висше икономическо образование, педагогическа правоспособност по чужди езици – английски и немски, български език за чужденци, сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти. Омъжена, с едно дете.

Изключително се гордее с постигнатото от нея по време на седемгодишната й работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности – сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания, които водят до СОП.

От 2010 г. работи като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение „2002 Надежди“ – гр. Пазарджик – сдружение на хора с трайни физически увреждания. От 2014 г. е управител на „Дом за болни и самотни възрастни хора – НАДЕЖДА”, предимно дементно болни, тъй като Сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. става учредител на фондация „Надежда за днес и утре“ в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност разработване на проекти за социални услуги, изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии, обучения на домашни помощници и социални асистенти, център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение – социалнослаби, инвалиди, деца сираци, възрастни самотно живеещи хора.

Изключителен привърженик е за по-интензивното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво и за приемането но Закон за доброволчеството.