Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА)

Лице за контакти: Роза Чеглайска – председател на УС
Адрес: 1612 София, жк Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19
Телефон: +359 (0) 899 87 08 67 – Роза Чеглайска
Email: roza_cheglayska@yahoo.com


Асоциацията е учредена през месец юни 2010 година. АПРА е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява общественополезна дейност.

Необходимостта от създаване на АПРА е породена от общата нужда за защита интересите на пациентите, страдащи от ревматоиден артрит и борба за леснодостъпна терапия според най-съвременните световни стандарти.

www.apra-bg.org