Българска асоциация по хемофилия

Лице за контакти: Виктор Паскалев, председател; Йордан Недевски, заместник-председател
Адрес: п.к. 1612, гр. София, жк Хиподрума, ул. „Иван Евстатиев Гешов“, бл.120, вх. А, ет. 2, ап. 6
Телефон: +359 (2) 478 39 64
Email: office@hemo-bg.org


Българска асоциация по хемофилия е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. То обединява болните с наследствен недостиг на фактори на кръвосъсирване I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII и болест на Von Willebrand (хемофилия), техните родители, настойници, роднини и приятели, здравни работници, професионално ангажирани и съпричастни към лечението и проблемите на тази група болни, както и на граждани, съпричастни към тяхната съдба и бъдеще.

Целта на Българска асоциация по хемофилия е подобряване на медицинското обслужване, качеството на живот и социалното положение на пациентите с хемофилия и техните семейства, както и повишаване на информираността за това рядко генетично заболяване и начините за неговото лечение.

Сътрудничество:

Българска асоциация по хемофилия е член на Европейски хемофилен консорциум (European Haemophilia Consortium) и на Световна федерация по хемофилия (World Federation of Hemophilia).

www.hemo-bg.org