Сдружение ВИОМ

Лице за контакт: Мария Иванова Силяновска
Адрес: Ул. Димитър Хаджикоцев № 88, София 1421
Телефон: 0882 359 886:
Email: viom_ngo@abv.bg;
Официална страница: www.thyroidbg.com


Сдружение ВИОМ представлява организация с нестопанска цел и има неполитически характер. Сдружението е регистрирано през юни месец 2011г , но реално започва да работи от средата на тази година.Основните цели на сдружението са

  • предоставяне на информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение
  • подобряване контакта пациент – лекар-специалист и насочване към адекватна диагностика и лечение
  • насърчаване на комуникацията между болните и обмяната на опит
  • подпомагане на болните и техните близки за преодоляванена психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото.
  • подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.

Сдружението работи за постигане на своите цели като оказва съдействие на пациенти със заболявания на щитовидната жлеза за получаване на качествени диагностика и лечение в сътрудничество с водещи медицински специалисти в областта на ендокринологията, ендокринната хирургия, клиничната лаборатория и образната диагностика както и в други области. Сдружението предоставя изчерпателна информация за заболяванията на щитовидната жлеза и по-специално за рак на щитовидната жлеза, за специализираните болници в България и признати специалисти в областта. Информацията се предоставя посредством интернет сайт www.thyroidbg.com. Целта е популяризиране на добри практики за справяне със страничните ефекти от лечението, съдействие и организация на програми за възстановяване, рехабилитация, социална реинтеграция. Посредством предоставяне на информация чрез брошури, интернет страница и други инициативи се цели да се повиши информираността на населението и да се подобри здравната профилактика и ранната диагностика на базата на личната инициатива. Важна част от дейността на сдружението естимулиране сътрудничеството и сдружаването с организации на хора с други заболявания със сходен предмет на дейност и съвместна дейност за подобряване на здравеопазването в България. Една от задачите, по която в момента се работи е създаване на звено за проследяване на болните от рак на щитовидна жлеза, архив и осигуряване на периодични контролни прегледи, както се случва в нормалните държави.

Важна част от дейността е осигуряване на информационен обмен между страната и чужбина, като се следят съвременните практики в Европа и света и тяхното приложение в България. Сдружението има изградени добри контакти с водещи медицински специалисти в Австрия, Германия, Турция и др. При по-тежки и комплицирани случаи сдружението има възможност да осигури връзка и консултации на пациентите с водещи специалисти. И не на последно място съдействие за правна защита на членовете при нарушаване на техните права.

Сдружението набира средства чрез спонсорство, чрез доброволни вноски на членовете на сдружението и чрез дарения. Изразходването на средствата на сдружението се извършва съобразно с неговите нестопански цели.